European Union

Projekty UE

Spółka realizuje projekt w ramach Program Operacyjny Polska Wschodnia

oś priorytetowa 1: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3: Ponadregionalne powiązania kooperacyjne typ projektu Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

pt.: Wdrażanie innowacyjnych produktów piorących i wspomagających pranie  z własciwościami  roztoczobójczymii dezynfekującymi, jako wynik prac  B+R wykonanych przez  Clovin S.A.”.

Projekt polega na wdrożeniu wyników własnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie innowacji produktowej i procesowej dotyczących produktów piorących płynnych w zakresie uzyskania właściwości roztoczobójczych i dezynfekujących. Spółka opracowała nowe innowacyjne produkty piorące płynne, które posiadają właściwości roztoczobójcze i dezynfekujące. Prace badawcze prowadzone były we własnym zakresie. Opracowane innowacyjne produkty pozwolą w procesie prania na dezynfekcję ubrań oraz całkowitą eliminację roztoczy. Innowacja produktowa pozwoli na wprowadzenie na rynek środków piorących płynnych o właściwościach roztoczobójczych i dezynfekujących oraz wprowadzenie innowacji procesowej w zakresie uzyskania zamkniętego cyklu produkcyjnego. Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych będzie polegało na zakupie urządzeń, które pozwolą na uruchomienie nowego procesu i produkcji nowych wyrobów:

– płynne środki piorące,

– żele do prania,

– mydło dezynfekujące.

Inwestycja została oszacowana na łączną kwotę wydatków 14.403.300,00 zł w tym wydatki kwalifikowane 11,71 mln zł,  wkład UE 6.996 tys. zł. Projekt został zrealizowany w okresie styczeń 2019 -czerwiec 2021

 

 

Spółka realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

oś priorytetowa 5: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, typ projektu 2: Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby,

pt.: Uruchomienie produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej na własne potrzeby”.

Projekt polega na wybudowaniu farmy fotowoltaicznej o mocy 313,5 kWp, która pozwoli na produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby. Rocznie pozwoli nam to na wyprodukowanie około 260 MWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na powierzchni dachów budynków produkcyjnych zakładu. Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku oraz ustawą o odnawialnych źródłach energii w Polsce podjęto działania do zwiększenia udziału energii odnawialnej rozproszonej w zużyciu energii ogółem. Polska do roku 2020 powinna uzyskać wskaźnik na poziomie 15%.

Realizacja projektu rozpocznie się od miesiąca września 2018, a zakończy w miesiącu grudniu 2018r. Łączna wartość projektu wynosi 1,58 mln zł oraz współfinansowanie UE: 846,7 tys. zł.

 


 

  Spółka zrealizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa 1: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3: Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1: Wdrażanie innowacji przez MŚP

pt.: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa CLOVIN S.A. przez wdrożenie prac B+R nad innowacyjnymi środkami detergentowymi piorącymi oraz do zmywania naczyń.

Podstawowym celem projektu jest wdrożenie własnej innowacyjnej technologii produkcji wysoko skoncentrowanych detergentów piorących i do zmywania naczyń w wyniku czego wprowadzimy na rynek światowy nowe innowacyjne produkty.

Najważniejsze rezultaty:

– wdrożenie innowacji produktowej (detergenty wysoko skoncentrowane),

– wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych,

– wzrost przychodów ze sprzedaży oraz wzrost przychodów z eksportu,

– poszerzenie oferty produktowej firmy,

– wzrost zatrudnienia,

– wprowadzenie na rynek produktów przyjaznych dla środowiska,

– rozszerzenie współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego.

Uzyskanie wskazanych celów i rezultatów pozwoli na podniesienie konkurencyjności podmiotu oraz podmiotów kooperujących, co w efekcie końcowym przełoży się na wzrost dochodów Spółki i podmiotów współpracujących.

Projekt będziemy realizować w okresie marzec 2017 do sierpień 2018. Łączny koszt projektu wyniesie 7,76 mln zł netto (9,5 mln zł brutto). Wartość wkładu Funduszu Europejskiego wynosi 3.786.000,00 zł.

 

 


 

 

 Spółka realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Środków i Technologii Utrzymania Czystości

Projekt polega na utworzeniu centrum badawczo-rozwojowego w zakresie prowadzenia badań nad środkami i technologią utrzymania czystości. Projekt zakłada budowę budynku centrum oraz zakup kompletnego wyposażenia centrum. Łączna wartość projektu wyniesie 4,3 mln zł netto (5,3 mln zł brutto). Realizację projektu pozwoli nam na prowadzenie prac badawczych i opracowywanie nowych innowacyjnych produktów i procesów.

Inwestycja jest realizowana od stycznia 2018 do grudnia 2018 roku. Wartość wsparcia UE wynosi 2.574.240,00 zł.

 

 


 

 

W 2015 roku firma CLOVIN S.A. zrealizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Projekt dotyczył: “Uruchomienia produkcji energii z OZE na własne potrzeby”. W ramach tego projektu powstała farma fotowoltaiczna o mocy 40,08 kWp.

Uruchomienia produkcji energii z OZE na własne potrzeby