Unia Europejska

Regulamin strony

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.clovin.pl

 

1. Postanowienia ogólne i definicje:

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1)     Serwis – strona internetowa pod adresem www.clovin.pl, zawierająca produkty produkowane przez Właściciela, wraz z cennikiem.

2)     Właściciel – Clovin S.A., z siedzibą przy ul. Zarzecze 14, 18-220, Czyżew, (KRS: 0000338658, NIP: 7221609039, REGON: 200305532).

3)     Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, zgodnie z Regulaminem oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4)     Regulamin – niniejszy Regulamin określający sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

 

2.  Serwis.

2.1. Serwis jest oficjalną stroną korporacyjną firmy Clovin S.A., na której udostępnione są produkty oraz marki Właściciela, który jest ich wyłącznym właścicielem oraz producentem.  Produkty oraz Marki z sekcji „Private Labels” zostały udostępnione przez Właściciela na podstawie udzielonej zgody przez właściciela tych produktów lub marek.

2.2. Serwis w zakładce „Do pobrania” umożliwia pobranie przez Użytkownika: katalogu produktów, arkuszy danych składników, materiałów reklamowych (Materiały). Właścicielowi przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe do Materiałów, w zakresie korzystania i rozrządzania nimi na wszelkich polach eksploatacji. Tym samym, wprowadzanie jakichkolwiek zmian lub też korzystanie z Materiałów w sposób sprzeczny z celem w którym zostały one udostępnione, stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych Właściciela.

2.3. Serwis w zakładce „Do pobrania” umożliwia pobranie przez Użytkownika cennika, po wcześniejszym podaniu hasła, które udostępniane będzie Użytkownikowi na jego wniosek przez Właściciela. W uzasadnionych przypadkach, Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia hasła, bez podawania przyczyny. Jednocześnie, Właścicielowi przysługuje prawo do zmiany przyznanego hasła w każdym czasie oraz prawo do nie nadawania nowego hasła. W zakładce „Do pobrania”, podany będzie również adres email, do osoby nadającej hasło oraz do której dodatkowo można się zwrócić z prośbą o przesłanie karty charakterystyki produktu lub produktów.

2.4. Serwis odsyła do zewnętrznych stron internetowych Właściciela, dostępnych pod adresem: www.wash-expert.pl  oraz www.dezynfekcja-prania.pl. Korzystanie z tych stron internetowych oznacza akceptację odrębnych regulaminów, udostępnionych na tych stronach internetowych.

3.  Prawa własności przemysłowej i intelektualnej.

3.1. Właścicielowi na zasadzie wyłączności przysługują autorskie prawa majątkowe do wszelkich udostępnionych Materiałów oraz do znaków towarowych jak i oznaczeń produktów, z zastrzeżeniem praw autorskich i znaków towarowych do Materiałów dotyczących Produktów oraz Marek z sekcji „Private Labels”, z których Właściciel korzysta na podstawie zawartych umów z właścicielami tych produktów i marek. Wszelkie utwory i znaki towarowe, udostępnione w Serwisie nie mogą być wykorzystywane bez zgody i wiedzy Właściciela. Korzystanie i rozporządzanie z tych Materiałów jak i znaków towarowych bez zgody Właściciela powoduje naruszenie praw autorskich określonych w ustawie o prawe autorskich z dn. 04.02.1994r (wraz z późn.zm.)

4.  Dane osobowe.

4.1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi, jest CLOVIN S.A., ul. Zarzecze 14, 18-220 Czyżew, NIP; 722-16-09-039 (dalej CLOVIN).

4.2. W sprawach danych osobowych napisz do nas:

  • adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: odo@clovin.com.pl ,
  • adres pocztowy: CLOVIN S.A. 18-220 Czyżew, ul. Zarzecze 14.

4.3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie się odbywać w celu:

  • Rejestrowania i przetwarzania wiadomości Użytkownika,
  • Umożliwienia otrzymania pomocy technicznej związanej z zapytaniem Użytkownika,
  • Obsługi zgłoszeń, które kieruje Użytkownik (np. poprzez formularz kontaktowy).

4.4. Serwis przetwarza następujący katalog danych osobowych Użytkownika: Imię i Nazwisko, Adres e-mail, Telefon, Adres korespondencyjny. Jeśli z jakiegoś powodu Użytkownik nie poda wyżej wymienionych danych osobowych, wówczas nie będzie mógł wysłać zapytania na stronie clovin.com.pl.  

4.5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych o osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres e-mailowy: odo@clovin.com.pl lub adres pocztowy: CLOVIN S.A. 18-220 Czyżew, ul. Zarzecze 14.

4.6. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu.

4.7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.

4.8. Dane Osobowe Użytkownika udostępniane są podmiotom wspierającym Właściciela i Serwis w świadczeniu usług, w tym w szczególności:

  • podmiotowi świadczącego na naszą rzecz usługi hostingowi
  • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi wysyłania wiadomości SMS / Email
  • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz administrację techniczną strony www

Dane Użytkownika mogą być także udostępniane organom państwowym na mocy przepisów prawa.

4.9. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.10. Dane osobowe Użytkownika przekazane w celach odpowiedzi na zapytania Użytkownika, wysłane za pośrednictwem strony clovin.com.pl, statystycznych i archiwizacyjnych – przechowywane są maksymalnie przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania od Użytkownika wiadomości.

4.11. Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies): Pliki Cookies są zbierane wyłącznie w celu zbierania informacji w celu dostosowywania sprzedaży do poszczególnych produktów, indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Pliki Cookies są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Klienta i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies, lecz to ograniczy możliwość korzystania z Serwisu Clovin.

4.12. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora (Właściciela) znajduje się w Polityce Prywatności https://www.clovin.com.pl/pl/polityka-prywatnosci.html 

5. Reklamacje

5.1. Reklamacje dotyczące Serwisu należy składać oraz wysyłać wraz z uzasadnieniem na adres email: clovin@clovin.com.pl. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Rozpatrzenie reklamacji przez Właściciela jest ostatecznie i nie przysługuje w niej odwołanie.

5.2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z wykładnią niniejszego Regulaminu, Właściciel ma prawo do wiążącej wykładni Regulaminu.

5.3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Serwisie.

5.4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:

1)   ewentualne problemy techniczne (w szczególności: awarie urządzeń i programów komputerowych zapewniających dostęp do Internetu, działanie poczty elektronicznej) uniemożliwiające  lub utrudniające wykonywanie praw i obowiązków określonych w Regulaminie,

2)    skutki podania przez Uczestnika niewłaściwych danych, w szczególności danych niezbędnych do udostępnienia hasła,

5.5    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie, w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Odpowiedzialność.

6.1. Prezentowanie w Serwisie produkty lub usługi nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Podane zostały wyłącznie w celu informacyjnym.

6.2. Strony internetowe, do których odnosi się Serwis, podane zostały jedynie w celach informacyjnych.