Unia Europejska

Social responsibility

Społeczna odpowiedzialność

Mocno angażujemy się w społeczność, z której wyrastamy, uznając, że jest to kluczowy czynnik dla zrównoważonego sukcesu biznesowego. Firma stawia na centrum swojej misji budowanie silnych i zdrowych relacji społecznych, zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią.

Wewnątrz organizacji, Clovin S.A. dąży do stworzenia zdrowego, bezpiecznego i wspierającego środowiska pracy. Szanuje prawa pracownicze, zapewnia godziwe płace, promuje różnorodność i równość oraz aktywnie przeciwdziała wszelkim formom dyskryminacji.

Stawiamy na rozwój i szkolenia swoich pracowników

Inwestujemy w swoich

Firma stawia na rozwój i szkolenia swoich pracowników, inwestując w ich umiejętności i kompetencje, aby mogli oni rosnąć razem z firmą. Wszystko to jest realizowane poprzez ciągły dialog z pracownikami i ich reprezentantami, umożliwiając im wpływanie na decyzje dotyczące ich pracy i środowiska pracy.

Poza granicami firmy, Clovin S.A. jest aktywnym uczestnikiem społeczności lokalnej. Firma regularnie wspiera lokalne inicjatywy społeczne, edukacyjne i kulturalne, dążąc do tworzenia pozytywnych wpływów na społeczności, w których działa. W ramach swojego zaangażowania w odpowiedzialność społeczną biznesu, Clovin S.A. współpracuje z dostawcami, którzy przestrzegają tych samych standardów społecznych i etycznych. Firma prowadzi politykę odpowiedzialnego zakupu, dążąc do minimalizacji negatywnego wpływu swojego łańcucha dostaw na społeczności i środowisko.

Budowanie trwałej wartości dla świata

Równocześnie, Clovin S.A. jest świadom globalnego wpływu swojej działalności. Firma aktywnie działa na rzecz poprawy warunków życia w społecznościach na całym świecie, poprzez różne programy i partnerstwa. Inwestujemy w sport młodzieżowy wspierając lokalne drużyny sportowe. Inwestujemy w edukację ekologiczna dzieci i młodzieży organizując konkursy oraz reagując na wszelkie potrzeby wspierające te działania.

Odpowiedzialność społeczną to coś więcej niż kluczowy element strategii biznesowej. W naszej ocenie to klucz do sukcesu i dzielenie się naszym wspólnym dorobkie. Naszym celem jest nie tylko osiągnięcie sukcesu finansowego, ale także do tworzenia trwałej wartości dla wszystkich swoich interesariuszy – pracowników, klientów, dostawców, inwestorów i społeczności, które obsługujemy.

Aktualności Społecznej odpowiedzialności